Disclaimer

Woltman administraties streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van deze website geen rechten worden ontleend en aanvaardt Woltman administraties geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Woltman administraties is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Woltman administraties. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Woltman administraties, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.